SENTIDO

ES

Nunca me sentí cómodo con las técnicas europeas que recurren a la luz y a la sombra para representar los objetos, así que no me quedó más opción que confiar en mi sentido de la vista para trazar las líneas y las superfícies. Se trata de una mirada particular, que me ha permitido, pesar de que han pasado más de 40 años desde que me instalé en Europa, seguir pintando como un japonés.

 

CAT

SENTIT

Mai em vaig sentir a gust amb les tècniques europees que representen els objectes mitjançant la llum i l’ombra, de manera que no em va quedar més remei que confiar en el meu sentit de la vista per traçar les línies i les superfícies. Es tracta d’una mirada particular que m’ha permès, malgrat que ja han passat més de 40 anys des que em vaig instal·lar a Europa, seguir pintant com un japonès.

 

FR

SENS

Jamais je ne me suis senti à l’aise avec  les techniques européennes qui représentent les objets avec la lumière et l’ombre, de sorte que je n’ai pas pu faire autrement qu’avoir confiance en ma vue pour tracer les lignes et les surfaces. Il s’agit d’un regard particulier qui m’a permis de continuer à peindre comme un Japonais, bien qu’il y ait plus de 40 ans que j’habite en Europe.

 

EN

SENSE

I’ve never felt comfortable with the European techniques that represent objects through light and shadow. So I had to trust my vision to find the way to draw lines and represent surfaces. It’s a peculiar perspective that makes me keep painting as a Japanese although it’s been more than forty years since I came to Europe.

 

JP

感性

光と影で物体を表現するヨーロッパの技法を私は持ち合わせなかった。視る感覚だけに頼って線と面で表現するより他に手法はなかった。こんな描き方が私の絵を見る人々に特異なものとしてとらえられたに違いない。40数年たった今日、ヨーロッパナイズされずに日本人的であり続けられるのは、この第三者の特異な目つきで見られるおかけだと思っている。

2018-10-04T08:52:12+00:00 febrero, 2016|