PAISAJES DE UN PASADO CERCANO

ES

En 1990 viajé en varias ocasiones a Andalucía en busca de la belleza de los “pueblos blancos”.

Unos años antes, en el invierno de 1973, me encontraba en Ronda. Recuerdo que en aquel entonces la atmósfera del pueblo, el aspecto de las paredes, las puertas y las ventanas que habían soportado  durante décadas las inclemencias del tiempo, los escasos artículos de consumo diario que se amontonaban en las pequeñas tiendas, me inspiraron enormemente. En esa época los turistas aún escaseaban, y las paredes blancas contrastaban con las abundantes calles de tierra.  Las paredes de cal y las rejas negras armonizaban como el teclado de un piano. La plaza de toros dejaba entrever el paso del tiempo.

Diez años más tarde regresé pero ya no quedaba ni rastro de aquella belleza. Los edificios habían sido reformados tristemente y maquillados con una pátina uniforme.

A pesar de lo que pudiera parecer, la decepción no se debió sólo a la gran impresión causada en aquel primer encuentro. Lo mismo podría decirse de Arcos de la Frontera.

 

CAT

PAISATGES D’UN PASSAT RECENT

L’any 1990 vaig viatjar en diverses ocasions a Andalusia a la recerca de la bellesa dels “pobles blancs”.

Uns anys abans, a l’hivern del 1973, jo estava a Ronda. Recordo que llavors, l’atmosfera del poble, l’aspecte de les parets i les finestres que havien aguantat durant dècades les inclemències del temps, els comptats articles de consum quotidià que s’apilonaven a les petites botigues, em van inspirar enormement. En aquella època, encara hi havia pocs turistes i les parets blanques contrastaven amb els abundants carrers de terra. Les parets de cal i les reixes negres harmonitzaven com un delicat teclat de piano. La plaça de braus deixa entreveure el pas del temps.

Deu anys més tar vaig tornar al mateix indret però ja no quedava ni rastre d’aquella bellesa. Els edificis havien sigut tristament reformats i maquillats amb una pàtina uniforme.

Malgrat el que pugui semblar, la decepció no es va deure únicament a la gran impressió d’aquell primer encontre. Del mateix puc dir d’Arcos de la Frontera.

 

FR

PAYSAGES D’UN PASSÉ RÉCENT

En 1990, j’ai voyagé à plusieurs reprises pour Andalousie à la recherche de la beauté des «villages blancs».

Quelques années avant, à l’hiver 1973, j’étais à Ronda. Je me souviens de ce moment, l’atmosphère de la ville, l’apparence des murs, les portes et des fenêtres avaient endurées pendant des décennies par le vent et la pluies, les produits quotidiennes qui amoncellent dans les petites magasins, m’ont inspiré grandement. A cette époque, il n’y avait pas beaucoup de touristes, les murs blanches contrastent avec les abondante rues de terre. Les murs doivent être blanchie a la chaux et les grilles noires harmonisent comme la clavier de piano délicat. L’arène de taureau suggère le passage du temps.

Dix ans plus tard, j’ai suis retourné à la même endroit, mais ce n’était pas la même trace de cette beauté. Les bâtiments ont été rénovés et malheureusement maquillé avec une patine uniforme.

Malgré ce qui peut sembler, la déception n’était pas due uniquement à la grande impression de cette première réunion. Je peux dire la même chose sur Arcos de la Frontera.

 

EN

LANDSCAPES FROM A RECENT PAST

In 1990 I traveled to Andalusia in several occasions looking for the beauty of the “white villages”.

Some years ago, in the winter of 1973, I was in Ronda. I remember that the atmosphere of the village, the walls and the windows that had endured the severe weather, the way in what everyday products were piled in these tiny shops, inspired me  greatly. In that time, there were very few tourists and the white walls contrasted with the dusty roads. The white of the lime and the black bars of the windows were harmonious as a delicate piano. In the bullring you could feel the times that had fled.

Ten years later I came back to the same place but I could not find beauty there.The buildings had been reformed with a uniform mask of makeup. Despite of what you may think, my disappointment was not only caused by the great impression I had the first time, and I could say the same about Arcos de la Frontera.

 

JP

ひと昔前の風景

1990年前後度々アンダルシアを旅した。白い家々の村(プエブロ・ブランコ)の美しさを求めて訪ね廻った。

以前1973年の冬にロンダにいた。今から思うとその当時の村のたたずまいは数十年前からの姿そのもので風雪に耐えた壁や扉、窓枠、点在する店々におかれている日常品の展示の仕方など、私はそれらに絵心を揺さぶられた。まだ観光客が稀に見る頃の時代だだった。あちこちに残る舗装されない土の道と白壁の対象が強烈だった。漆喰の白壁に黒々とした窓格子、まるでピアノの鍵盤のような響きとハーモニーを奏でてくれていた。闘牛場もそのままで少々朽ち果てて歴史をそのまま覗かせていた。

その後10年ほど過ぎてもう一度その美しさに触れてみたいと思い訪ねてみたがもはやその時は当時の面影は失われていてなんとなく寂しく修復されていて化粧された綺麗さっぱりの姿となっていた。

これはきっと初めての旅の第一印象が強すぎてその思いを持ち続けている結果かもしれないが、ただ単にそれだけが私の二回目の訪問への失望感の原因とも思われないでいる。

このようなことはアルコス・デラ・フロンテラの村についても同様なことが言えた。

2018-10-04T09:07:00+00:00 marzo, 2015|